NCDRC - Non Communicable Diseases Research Center

workshops

 

در این مبحث به مطالعات مشاهده ای مورد شاهد کارآزمایی بالینی و مطالعات طولی پرداخته شد و امکان انجام هرکدام از مطالعات در دانشگاه علوم پزشکی فسا با همکاران بالینی به بحث گذاشته شد. ضمنان در مورد واحد توسعه تحقیقات بالینی و موفقیت های دامنه دار آن در طی سال های گذشته و نقاط ضعف و قوت آن با همکاران تبادل نظر شد.

 

Visitors

Today 10

Yesterday 0

Week 14

Month 63

Visitors 20462734